Ο πρώτος κύκλος των παρουσιάσεων θα διεξαχθεί αμέσως μετά το πέρας της 6ης διάλεξης (Εισαγωγή στην οπτική μικροσκοπία) και θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες X-Ray CT, PET, Ultrasound και φωτοακουστική τομογραφία. Ο δεύτερος κύκλος των παρουσιάσεων θα διεξαχθεί αντίστοιχα την ημέρα της 10ης διάλεξης (Φωτοακουστική μικροσκοπία) και θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες Confocal microscopy, SPIM και μη γραμμική απεικόνιση. Τέλος, ο τρίτος κύκλος των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της 12ης και τελευταίας διάλεξης (Νανοσκοπία) και θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες φωτοακουστική μικροσκοπία, μικροσκοπία CARS και νανοσκοπία STED.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δηλώσεις θεμάτων (σύμφωνα πάντα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται  στην ενότητα Σύνδεσμοι – Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης) θα ανοίγουν δύο εβδομάδες πριν. Π.χ. για τον πρώτο κύκλο παρουσιάσεων, οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν θέμα αμέσως μετά τη διάλεξη για το Ultrasound κ.ο.κ. Υπενθυμίζεται πως οι παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά από ομάδες ΔΥΟ ατόμων.